Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: घरचे-बाहेरचे.....एक विनोद.

Thursday, June 08, 2006

घरचे-बाहेरचे.....एक विनोद.

तरुण: मी तुझ्याशी लग्न नाही करू शकत.
तरुणी: का रे काय झाले?
तरुण: घरच्यांचा होकार नाही मिळत आहे.
तरुणी:कोण कोण असते घरी?
तरुण: कोणी जास्त लोक नाहीत. फक्त एक बायको व तिन मुले !!!

3 Comments:

Blogger Atul Sabnis said...

छान - :)

3:14 PM  
Blogger kishor patil said...

badhiya....

8:26 PM  
Anonymous Anonymous said...

very good

7:30 AM  

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>