Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: बाळूचे गणित.

Saturday, January 03, 2009

बाळूचे गणित.

बाळूचे गणित.
शिक्षक : बाळू समजा मी तुला दोन ससे दिलेत आणखी दोन ससे आणखी दोन ससे दिलेत तर तुझ्याकडे एकूण किती ससे झालेत ?

बाळू : सात.

शिक्षक : परत ऎक, समजा मी तुला दोन ससे दिलेत आणखी दोन ससे आणखी दोन ससे दिलेत तर तुझ्याकडे एकूण किती ससे झालेत ?

बाळू : सात.

शिक्षक : आपण उदाहरण बदलु या. समजा मी तुला दोन संत्री दिलीत आणखी दोन संत्री आणखी दोन संत्री दिलीत तर तुझ्याकडे एकूण किती संत्री झालीत ?

बाळू : सहा.

शिक्षक : शाब्बास, संत्री सहा तर तुझ्याकडे ससे कसे सात होणार ?

बाळू : माझ्याकडे अगोदरच एक ससा आहे नां !

1 Comments:

Blogger Dinesh said...

हा विनोद माझ्याच "सर्वोत्तम मराठी विनोद" या ब्लॉग वरुन घेतलेला आहे. असेच छान छान विनोद वाचायचे असल्यास भेट द्या. http://www.sarvottam-marathi-vinod.blogspot.com या संकेतस्थळाला.
दिनेश.

7:19 PM  

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>