Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: ख्याली-खुशाली......एक विनोद.

Monday, June 12, 2006

ख्याली-खुशाली......एक विनोद.

पहिला मुलगा: काय रे, तुझी आई कशी आहे?
दुसरा मुलगा : बरी आहे...
पहिला मुलगा: आणी तुझी बहिण कशी आहे?
दुसरा मुलगा : बरी आहे..
पहिला मुलगा: हो का? मग तुझा भाऊ कसा आहे?..
दुसरा मुलगा: भाऊ पण बराच आहे....
पहिला मुलगा: अच्छा, मग बाबा तर बरेच असतील..???
दुसरा मुलगा: नाही, बाबा एकच आहेत.!!!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>