Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: चारोळी

Tuesday, January 31, 2006

चारोळी

तुझ्याविना

तुझ्याविना माझी सगळी
वस्तीच बकाळ झाली..
विचार करता करता
न कळत सकाळ झाली..
............दिलीप कुलकर्णी
विश्वास
मरण तर कधी ना कधी येणारच आहे...
पण तु ही येशील असा विश्वास आहे !
फक्त कोण आधी येणार ते पहायचे आहे...
तसा आता माझा तुटतो श्वास आहे !!

................................दिलीप कुलकर्णी

1 Comments:

Anonymous sanu said...

apratim!!!

3:03 AM  

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>