Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: इज्जत कमावायची असेल, तर दारू पिणे आवश्यक आहे!!!!

Saturday, April 03, 2010

इज्जत कमावायची असेल, तर दारू पिणे आवश्यक आहे!!!!

दारूने नशा होते…

नशेने उत्साह वाढतो…

उत्साहात मेहनत वाढते…

मेहनतीने पैसा वाढतो…

पैशाने इज्जत वाढते…

म्हणजेच…

इज्जत कमावायची असेल, तर दारू पिणे आवश्यक आहे!!!!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

इज्जत हा वेगळाच प्रकार असून त्याचा दारूशी संब्ध नाही.

10:23 AM  

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>