Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: तिळ-गुळ

Saturday, January 13, 2007

तिळ-गुळ

लाजतच तिने तिळ जेव्हां हातावर ठेवले
आशाळभुतपणे तेंव्हा गोडीही अपेक्षीली
मी खुळा पहातच राहिलो जेंव्हा नकळतच
तिच्या ओठांची पाकळी हलकीशी थरथरली....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>