Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: घर-बार

Sunday, February 26, 2006

घर-बार

व्यक्त्यांनी उपदेश सांगितला,

" संसारात घर-बार सांभाळणे हे कोणा एकट्याचेच काम नाही."
"दोघांनीही आपल्या आपल्या परीने जबाबदारी उचलली पाहीजे"

त्या जोडप्याने अगदीच मनांवर घेतलं.


ति आता जबाबदारीने `घर' सांभाळते आहे आणी तो........
`बार'.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>