Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: एक विनोद Customer complain???

Wednesday, March 08, 2006

एक विनोद Customer complain???

एकदा मालतीबाई रेल्वेने प्रवास करत होत्या. पुढच्याच स्टेशनवर एक माणुस ३ लहान मुलांसह त्यांच्याच समोरच्या सिट वर येवुन बसला.
काहीतरी बोलायचे म्हणुन त्यांनी विचारले,
"किती गोड मुले आहेत. तुमची आहेत का?"
यावर अगदीच स्थितप्रज्ञ चेहरा करुन तो म्हणाला,
"नाही हो, ही माझी मुले नाहीत. मी एका condom बनवणाऱ्या कंपनीत कामाला आहे. आणी हे आहेत.. Customer complains.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>