Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: दारु पिताना पाळावयाची काही तत्वे.

Thursday, April 13, 2006

दारु पिताना पाळावयाची काही तत्वे.

सर्व मदिरा प्रेमीसाठी, मदिरा सेवन पुण्य कर्म यज्ञ करताना पाळावयाची कांही तत्वे.
न पिणाऱ्यांसाठी एक मजेशीर वाचन आनंद. आपण कांही आणखी भर घालु शकलात तर आपले स्वागतच आहे. नाही तर काहीच हरकत नाही, वाचायला थोडेच पैसे पडतात???

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>