Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: आशावादाचा परमावधी केव्हा होतो?...

Monday, April 03, 2006

आशावादाचा परमावधी केव्हा होतो?...

99 वर्षांची म्हातारी जेव्हा 'हच का नया लाइफटाइम रिचार्ज' घेते!

1 Comments:

Blogger Nandan said...

हा हा. असाच एक विनोद वाचला होता परमावधीवरचा - त्यात प्रामाणिकपणाची परमावधी म्हणजे गरोदर बाईने एक फुल व एक हाफ असे तिकीट काढणे, हे उदाहरण दिले होते. :-)

2:57 AM  

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>