Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: बाबा काय काम करतात?

Thursday, April 06, 2006

बाबा काय काम करतात?

चाळीतल्या एका कडे पाहुणे म्हणुन आलेल्या आजोबांनी शेजारच्या
जोशी काकुंच्या बंड्याला विचारले.
"काय रे बंडु, तुझे बाबा काय काम करतात?"
त्यावर बंडु न गोंधळता उत्तरला,

" आई सांगेल ते सगळे !!!"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>