Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: पी.जे. फालतु जोक्स

Sunday, April 16, 2006

पी.जे. फालतु जोक्स

एका लहान मुलीला २ प्रश्र्न विचारले.
"तुझे नांव काय?" व "तु कुठे चालली आहेस?"
तर ती मुलगी दोन्ही प्रश्र्नांचे एकच उत्तर देते.
मग सांगा आता, त्या मुलीचे नांव काय?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

शिला.
*****


१४ नोव्हेंबरला बालदिन का म्हणतात ?
कारण त्याधी बरोब्बर ९ महिने (१४ फेब्रुवारीला) व्हेलेन्टाईन्स डे असतो !
***


एक भाषांतर (translation)
चंदनाची चोळी अंग अंग जाळी
sandel's Bra Body Body Net

***


कर्वे रोडला पाणी येते, पण कोथरुड ला नाही येत. का बरे ?
कारण वाटेत नळ स्टॉप आहे.

***


दोघेजण चालले आहेत. त्या पैकी मुलगा कोणता आणी मुलगी कोणती हे समोरुन न बघता कसे ओळखाल?
सोप्पं आहे.
काही तरी चावट जोक मारायचा.
लाजेल तो मुलगा..

***


कोर्टात गांधीजींचा फोटो कशाला लावतात..?
....खिळ्याला !!!

***


एकदा मास्तर बंड्याला वर्गात उभा करतात आणी सांगतात,
" मी कुठला ही प्रश्न विचारला कि त्याच पटकन उत्तर दे".
मास्तर विचारतात," अमेरिकेचे अध्यक्ष कोण?"
बंड्या म्हणतो," पटकन."

***


पहिला भिकारी : जर तुला एक करोड रुपयाची लॉटरी लागली तर, तु काय करशील?
दुसरा भिकारी : मी विमानात बसुन भिक मागेन.

***


पुणे हे विद्येचं माहेर घर आहे.
पुणे हे विद्येचं माहेर घर आहे.
पण...पण..पण.....
विद्या सासरी गेली आहे.

***

मुलगा :- "मुली तुला चहा येतो का ?"
मुलगी :- "ईश्श्श .. मला अजुन दूध येत नाही, चहा काय येणार?"
***

4 Comments:

Blogger abhijit said...

last one was amazing...aani thod chawathi

7:04 AM  
Anonymous Anonymous said...

last one was good... ;)

9:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

That was Great.

9:34 AM  
Blogger shahaji said...

very nice

3:53 AM  

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>