Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: सोबत...?

Sunday, April 16, 2006

सोबत...?

घडुच नये असे काही, जर विपरीतच घडल,
मृत्युने माझ्याआधीच तुला कवटालले....
तर...
तुझ्या निरोपाला मी नसेन हजर तिथे,
होवु नकोस नाराज, कृतघ्नही समजू नकोस
जळताना चितेवरही जरा वळुनी पहा
बाजुच्याच चितेवर, तुजसवे..मी ही जळत असेन.
........दिलीप

2 Comments:

Anonymous Sayali said...

जबरी!

8:18 PM  
Blogger दिलीप कुलकर्णी said...

सायली, धन्यवाद.

9:13 PM  

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>