Javascript is disabled. माझी शिदोरी...Marathi: आस..

Tuesday, April 25, 2006

आस..

निरोप घेताना खोल स्वरात
तो जेंव्हा पुटपुटला
परत भेटण्याची आस मी
सोडली नाही.
तिचे डोळे चमकले
कस शक्य आहे?
प्रश्नातच तो उत्तरला..
का?
पुनर्रजन्मावर तुझा विश्वास नाही..?

2 Comments:

Blogger अभिजीत दाते said...

"आस" एकदम खास !

2:39 AM  
Blogger Mandar said...

एकदम मस्त :)

8:25 AM  

Post a Comment

<< Home

Online College Degree, Online Master Degree, Life Experience Degree, Online Bachelor Degree
Online Degree>